Kategori: Nyheter

Styrelsemöte på Gruvön

Den 19 november träffades Luftvårdsförbundets styrelse för ett styrelsemöte hos BillerudKorsnäs på Gruvön. Efter mötet fick vi en guidad tur i verksamhetens nya kartongfabrik. På bilden ser vi delar av styrelsen i form av ordförande Karin Granström (Karlstads Universietet), Hans Källsmyr (Skolgsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Mats Ganrot (BillerudKorsnäs) samt Ulf Jonsson (Region Värmland).

Årsmöte 2019

Den 11 april hölls det årsmöte i Löfbergs Lilas fina lokaler i Inre hamn. Mötet inleddes med föreningsstämman. Efter dragning av årsredovisning och revisionsberättelse godkändes de av förbundsstämman. För vilka styrelseledamöter som valdes in och mer detaljer om mötet, se protokollet.

Vi fick därefter lyssna på Sofie Hellsten från IVL som berättade om resultatet av mätningarna 2018. Därefter berättade Eva Eriksson från Löfbergs Lila om företagets hållbarhetsarbete. Vi bjöds även på gott kaffe! Efter fikapausen fick vi höra om det intressanta projektet där Uddeholms AB ställer om verksamheten för att använda syntesgas gjord av skogsråvaror.

Protokoll konstituerande möte 19-04-11

Protokoll årsstämma 19-04-11

Besök på Södra Averstad

I september 2018 besökte styrelsen den nya provtagningsplatsen vid Södra Averstad. Anledningen till varför den gamla inte används längre är att skogen där avverkades år 2016, vilket påverkar mätningarna. Länsstyrelsen i Värmland finansierar tills vidare mätningarna på den gamla provtagningsplatsen i syfte att undersöka vad som händer med markvattnets kvalitet efter en slutavverkning. En slutavverkning innebär bland annat att mer kväve kan frigöras ur marken, vilket kan ha en övergödande effekt.  På bilden till vänster nedan ser man ett uppsamlingskärl av krondropp (alltså nedfallet från trädkronorna som består av både våt- och torrdepostion).

God luftkvalitet i framtidens täta och gröna städer?

Förtätning av städer motiveras av energieffektivisering, minskade utsläpp av växthusgaser, ökade möjligheter till samtransport med mera. Förtätning av städer kan dock innebära att luftkvaliteten försämras och bullernivåerna ökar. Gröna ytor kan innebära att luften blir bättre, eller sämre beroende på hur vegetationen anläggs.

En ny rapport från IVL om hållbar stadsutveckling visar på möjligheterna att skapa en god luftkvalitet i täta och gröna städer. Rapporten poängterar vikten av att tidigt i planeringsprocessen utvärdera de planerade åtgärdernas effekter. Detta kan göras genom modelleringar där man kan se hur husens höjd och placering påverkar luftkvaliteten samt hur vegetationen kan utgöra barriärer mellan människor och utsläppskällor, så att halterna av föroreningar minskas där människor befinner sig. Den här typen av luftutredningar kan sedan påverka planernas utformning.

Värmlands län har haft mätningar inom Krondroppsnätet under 28 år

I årets rapport redovisas resultaten från årets mät­ningar, tillsammans med tidigare års resultat. Även resultat från samtliga mät­lokaler som någon gång varit aktiva i länet redovisas.

Vidare redovisas resultaten i förhållande till övriga svenska mätningar inom Krondroppsnätet och europeiska mätningar inom ICP Forest.

I rapporten redovisas även andra relaterade projekt samt aktuella händelser från 2017, som berör luftkvalitet, nedfall och påverkan på markvatten.

Smutsig luft kan skada dina njurar

Det är sedan länge känt att luftföroreningar ger sämre hälsa med effekter så som hjärtsjukdom, stroke, astma med mera. Nu har forskarna sett att även njurarna kan påverkas av fina partiklar.

I USA har Washington University följt 2,5 miljoner människor under 8,5 år, med start 2004. Negativa effekter på njurarna kan ses redan vid halter över 12 µg/m3 av de fina partiklarna (PM 2,5).  Du kan läsa mer här. Halter över 12 µg/m3 återfinns främst i större städer men mätningar saknas på flera orter i Sverige.

Tillståndet i skogsmiljön 2015-2016

Värmlands läns luftvårdsförbund finansierar mätningar av luftkvalitet, nedfall och markvatten i skogsmiljön i Värmlands län. Nu har den senaste rapporten med data fram till september 2016 publicerats och återfinns på sidan Årsrapporter. Årets rapport ger en analys av hur atmosfäriskt nedfall i form av försurande och övergödande ämnen påverkat och påverkar framför allt markkemi vid samtliga mätstationer i mellersta Sverige. Resultaten jämförs med de mätningar som utförs nationellt.

Årsmöte med föreläsningar om luft, klimat och lokala åtgärder 26 april 2017

Värmlands läns Luftvårdsförbund inbjuder till årsmöte tisdagen den 26 april 2017.

Årsmötet äger rum på Arenan, Karlstads bibliotekshus.

Icke medlemmar i förbundet är välkomna att komma och lyssna på föreläsningarna från 13.40.

Program

13.00-13.30   Förbundsstämma
Se separat kallelse samt bifogade handlingar.

13.40-14.20   Sofie Hellsten, IVL
Redovisning och utvärdering av mätningar av luftföroreningar och markvattnets kvalitet som har genomförts på uppdrag av Värmland läns Luftvårdsförbund under 2016.

14.25-14.55  Kjell Karlsson, miljöskyddsinspektör Arvika kommun
Redovisning av luftmätningar i Arvika centralort under 2016 samt förslag till åtgärder för en bättre luftkvalitet.

Kaffe och kaka

15.15-15.55   Jörgen Persson, klimatstrateg Länsstyrelsen Värmland
Spelar lokalt klimatarbete någon roll? Presentation av vilket åtgärdsarbete som finns i Värmland, för att möta den globala klimatutmaningen.

 

Anmälan skickas senast den 18 april 2017 till:

Gertrud Gybrant, gertrud.gybrant@lansstyrelsen.se

Varmt välkomna!

Styrelsen för Värmlands läns Luftvårdsförbund