Goda exempel på luftvårdsåtgärder

Varje år får medlemmarna i Värmlands läns luftvårdsförbund möjlighet att berätta om de har goda exempel på luftvårdsåtgärder som genomförts i den egna organisationen. Startår var 2010 och målsättningen är att på sikt skapa ett litet bibliotek med goda exempel på hur man kan arbeta för att få en bättre luftkvalitet i Värmland.

2013

Rottneros bruk

Under 2013 har Rottneros bruk installerat en ny, större, frekvensstyrd rökgasfläkt samt renoverat multicyklon och tätning av rökgasstråk på pannan. Bruket har även ett pågågende projekt gällande optimering av torrhalt i bränslen, som påverkar bland annat kolmonoxidutsläpp.

Länsstyrelserna och kommunerna i samverkan

För åren 2012 till 2014 har länsstyrelsen sökt och beviljats 360 000 kronor från Naturvårdsverket för att mäta luftkvaliteten i de Värmländska tätorterna. Medlen får användas som delfinansiering av de kommunala mätningarna och får bara användas för mätningar som sker enligt föreskrift. Vilka parametrar och var dessa parametrar följs upp återfinns i det kommungemensamma mätprogrammet som återfinns på Miljösamverkan Värmlands hemsida.

2012

Sunne kommun

Partikelhalterna på Storgatan i Sunne är betydligt lägre de fyra första månaderna 2013 än något av de senaste fem åren, framförallt är det färre dygn med riktigt höga halter. Även november och december 2012 har lägre värden än tidigare år. En bidragande orsak till detta är att ny hårdare beläggning lades på Storgatan i juli 2012.

2012 upptäckte Trafikverket att vägbeläggningen som lagts på Storgatan 2008 slitits onormalt mycket och det uppdagades då att en mjukare beläggning än den utlovade lagts på. Sommaren 2012 byttes beläggningen åter, nu till den hårdare typen, porfyr Tösse, stenstorlek 16 och kulkvarnsvärde 7. Miljöenhetens bedömning är att bytet av vägbeläggning 2012 är den största anledningen till att vi nu ser lägre partikelhalter än tidigare.

Ytterligare insatser för att minska partikelhalten i luften är extra tidigarelagd sopning av Storgatan på våren.

Det har även gjorts åtgärder för att skapa ett lugnare trafikflöde genom Sunne, såsom anläggande av en rondell och passager för gående att korsa Storgatan. Den lugnare trafiken har med all sannolikhet en positiv effekt på luftkvaliteten.

Länsstyrelserna och kommunerna i samverkan

För åren 2012 till 2014 har länsstyrelsen sökt och beviljats 360 000 kronor från Naturvårdsverket för att mäta luftkvaliteten i de Värmländska tätorterna. Medlen får användas som delfinansiering av de kommunala mätningarna och får bara användas för mätningar som sker enligt föreskrift. Vilka parametrar och var dessa parametrar följs upp återfinns i det kommungemensamma mätprogrammet som återfinns på Miljösamverkan Värmlands webbplats.

2011

Stora Enso Skoghalls bruk AB eldade 8000 kubikmeter mindre fossil olja 2011 jämfört med 2010. Nergången beror på omställning av produktionen där mängden sulfatmassa ökat, god tillgänglighet av biobränslepannan, mildare vinter samt att energibesparande åtgärder har minskat ångbehovet i fabriken.

Under 2011 har fokus på Nordic Paper Bäckhammar AB varit att minska förbrukningen av fossil eldningsolja. Förbrukningen sjönk med 35 % från 2010 till 2011. Beckoljan som ökat under samma period anses inte bidra till ökad klimatpåverkan. Nedan visas förbrukningen mellan åren 1994 och 2011. Kg ptm är förkortning för kilo per ton massa.

2010

2011 fick medlemmarna för första gången frågan från styrelsen om de ville dela med sig av de luftvårdsåtgärder som genomförts 2010. Nedan finner ni ett antal goda exempel!

  • Hagfors kommun och Uddeholms AB samarbetade för att kartlägga spridning av metaller genom att analysera mossa.
  • Länsstyrelsen har tillsammans med kommunernas klimat- och energirådgivare besökt små och medelstora företag för att hjälpa igång samt intensifiera deras arbete med energieffektivisering. Energieffektivisering ger minskade utsläpp av klimatpåverkande ämnen och oftast även minskade mängder luftföroreningar.
  • Billerud AB Gruvöns bruk har installerat nya, fasta instrument för mätning av den totala kolhalten (TOC) samt stoft i sin barkpanna. Pannan har också trimmats så att halterna av kväveoxider och ammoniak som släpps ut från pannan har minskats.
  • Torsby kommun tog i drift en ny terminal för omlastning mellan tåg och bil samt beslutade om medfinansiering av upprustning av Fryksdalsbanan.
  • Nordic Paper Säffle AB har jobbat med tillgänglighet och trimning av rökgasreningen och har på så sätt fått ned årsmedelvärder på svaveldioxid.
  • Stora Enso Skoghalls bruk AB investerade i en ny lyftkran för direktlastning av kartongrullar på tåg. 2010 ersattes däremed drygt 4000 lastbilstransporter med transport på järnväg.
  • Stora Enso Skoghalls bruk minskade kväveoxidutsläppen från sodapannan med 10 % mellan åren 2009 och 2010.