Luftdata

Luftdata kan presenteras både som halter av en viss förorening i luften på en specifik plats, eller som antal kilo eller ton som släpps ut från en viss typ av verksamhetsgren eller industri, per år.

Det har också genomförts studier i hela Värmland och i delar av Värmland för att se hur lavflora på träd påverkats av försurande ämnen. Studier av hur mossa tagit upp metaller från nederbörden har också genomförts lokalt och nationellt. För en översikt av dessa studier kontakta länsstyrelens växel och be att få tala med den person som ansvarar för luftövervakning.

Lufthalter lokalt

Om man vill veta hur luftkvaliteten är i en viss tätort kan man leta på kommunens hemsida, kontakta kommunen direkt via kommunens växel, söka i SMHI:s databas för tätortsmätningar  (denna databas är dock inte fullständig eftersom mätningar som inte utförts enligt föreskrift inte finns med samt att kommunen kanske inte rapporterat in all mätdata, data före 2007 kan också saknas), viss mätdata från 2012 till 2014 ligger också på Miljösamverkan Värmlands hemsida. En sammanställning och analys av mätningarna 2012 2014 har också publicerats i rapporten Luftmätningar i Värmlands län 2012-2014 NR U 5116. Rapporten hittar du här:

Arvika kommun har en separat sida för sina luftkvalitetsmätningar där lufthalterna kan läsas av i realtid. Se arvikaluft.se Varje år deltar också 30-40 kommuner i Sverige i Urbanmätnätet som samordnas av IVL. Värmländska kommuner har deltagit vissa år. Inom Urbanmätnätet ges det ut årliga rapporter med sammanställning av mätdata samt analyser.

Länsstyrelsen har också en översikt över samtliga tätortsmätningar i Värmland fram till 2009, ring länsstyrelsens växel och be att få tala med den person som är ansvarig för luftövervakningsfrågor.

Lufthalter regionalt

Luftövervakningen regionalt sker av Värmlands läns luftvårdsförbund, se vidare under Våra mätningar. Utan förbundets mätningar skulle Värmland sakna mätdata och vara beroende av nationella modelleringar.

Lufthalter och andra luftrelaterade mätningar nationellt och internationellt

Naturvårdsverket ansvara för luftövervakningen nationellt. På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om hur Sverige arbetar nationellt och internationellt. SMHI är datavärd för den här luftdatan och den återfinns på SMHI:s hemsida.

Europeiska miljöbyrån har luftdata och luftinformation från hela Europa.

Utsläppsmängder

Länsstyrelsen har med statliga medel tagit fram en emissionsdatabas för luftutsläpp  för året 2007. Databasen omfattar både kommunerna i Värmland och Värmlands län. Databasen ligger inte publikt för närvarande, men rapporten publicerades 2012. Syftet med databasen och rapporten var att så långt möjligt använda riktiga utsläppsmängder istället för schabloner byggda på nationell utsläppsdata och på sätt kunna få ut uppmätta data, så långt möjligt, för både länet varje enskild kommun.

Den nationella utsläppsdatabasen för luftutsläpp utgår från Sveriges officiella utsläppsstatistik, som rapporteras bland annat till klimatkonventionen och luftvårdskonventionen. Utsläppen har fördelats över landet i ett rutnät (rutorna motsvarar 1 kvadratkilometer) med hjälp av relevant statistik och geografiska data, till exempel vägnät, betesmark, avverkad skog, befolkningsuppgifter. Data går att få nationellt, för län och för enskild kommun.  Kvaliteten på datan är dock bäst på nationell