Luftkvalitet i tätorter

Kommunerna ansvarar för mätning och uppföljning av luftkvaliteten i tätorterna. Hur de ska mäta, var de ska mäta och när åtgärder måste vidtas regleras i förordnings- och författningstext.

Kommunerna har möjlighet att inom trafikplaneringen och detaljplaneringen påverka hur luften blir inne i tätorten. Genom tillsynen av mindre miljöfarliga verksamheter och genom exempelvis lokala vedeldningspolicys kan luftkvaliteten också påverkas. För stora infrastruktursatsningar kan dock kommunen vara beroende av statliga anslag och utsläppen från större industrier regleras av tillstånd som ges av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation eller mark- och miljödomstolen.

Lagstiftning

Luftkvalitetsförordningen (2010:477) talar om vilka miljökvalitetsnormer för utomhusluft som finns. En norm talar om vilken halt av en viss föroreningen som inte får överskridas eller som inte bör överskridas. Förordningen reglerar också vid vilka halter som kommunen måste mäta på kontinuerligt och vilka krav kommunen har på sig att informera medborgarna om luftkvaliteten med mera.

Naturvårdsverkets föreskrift om kontroll av luftkvalitet NFS 2016:9 reglerar mer i detalj var och hur man ska mäta, var luftdata ska rapporteras med mera.

Till sin hjälp har kommunerna också Naturvårdsverkets handbok Luftguiden 2014-06.

http://www.naturvardsverket.se/luft finns ytterligare information, bland annat kan man prenumerera på deras nyhetsbrev ”Nytt om luftkontroll”.

Luftdata

Om man vill veta hur luftkvaliteten är i en viss tätort kan man leta på kommunens hemsida, kontakta kommunen direkt via kommunens växel, söka i SMHI:s databas för tätortsmätningar  (denna databas är dock inte fullständig eftersom mätningar som inte utförts enligt föreskrift inte finns med samt att kommunen kanske inte rapporterat in all mätdata, alla mätdata före 2007 finns inte heller med), viss mätdata från 2012 till 2014 ligger också på Miljösamverkan Värmlands hemsida. En sammanställning och analys av mätningarna 2012 2014 har också publicerats i rapporten Luftmätningar i Värmlands län 2012-2014 NR U 5116. Rapporten hittar du här:

Arvika kommun samt Torsby kommun har en separat sida för sina luftkvalitetsmätningar där lufthalterna kan läsas av i realtid. Se Arvikaluft.se samt Torsbyluft.se

Karlstad kommuns mätningar i realtid återfinns här. Sunnes luftkvalitetsmätningar återfinns här.

Varje år deltar också 30-40 kommuner i Sverige i Urbanmätnätet som samordnas av IVL. Värmländska kommuner har deltagit vissa år. Inom Urbanmätnätet ges det ut årliga rapporter med sammanställning av mätdata samt analyser.

Länsstyrelsen har också en översikt över samtliga tätortsmätningar i Värmland fram till 2009, ring länsstyrelsens växel och be att få tala med den person som är ansvarig för luftövervakningsfrågor.