Årsmöte med föreläsningar om luft, klimat och lokala åtgärder 26 april 2017

Värmlands läns Luftvårdsförbund inbjuder till årsmöte tisdagen den 26 april 2017.

Årsmötet äger rum på Arenan, Karlstads bibliotekshus.

Icke medlemmar i förbundet är välkomna att komma och lyssna på föreläsningarna från 13.40.

Program

13.00-13.30   Förbundsstämma
Se separat kallelse samt bifogade handlingar.

13.40-14.20   Sofie Hellsten, IVL
Redovisning och utvärdering av mätningar av luftföroreningar och markvattnets kvalitet som har genomförts på uppdrag av Värmland läns Luftvårdsförbund under 2016.

14.25-14.55  Kjell Karlsson, miljöskyddsinspektör Arvika kommun
Redovisning av luftmätningar i Arvika centralort under 2016 samt förslag till åtgärder för en bättre luftkvalitet.

Kaffe och kaka

15.15-15.55   Jörgen Persson, klimatstrateg Länsstyrelsen Värmland
Spelar lokalt klimatarbete någon roll? Presentation av vilket åtgärdsarbete som finns i Värmland, för att möta den globala klimatutmaningen.

 

Anmälan skickas senast den 18 april 2017 till:

Gertrud Gybrant, gertrud.gybrant@lansstyrelsen.se

Varmt välkomna!

Styrelsen för Värmlands läns Luftvårdsförbund

Så påverkas barn runt om i världen av luftföroreningar

UNICEF har under oktober månad publicerat en ny rapport om hur barn runt om i världen påverkas av luftföroreningar. Rapporten visar att luftföroreningar är en av huvudorsakerna till att 600 000 barn under fem dör i förtid, varje år. I Europa lever 120 miljoner barn i en miljö där luftkvaliteten är sämre än vad WHO rekommenderar, med försämrad lungutveckling, ökad känslighet för infektioner och med ökad risk för olika typer av luftvägsbesvär. Rapporten Clear the air for Children återfinns bland publikationer på UNICEF:S hemsida.

Ny FN rapport om gränsöverskridande luftföroreningar

Luftkvaliteten i Nordamerika och i Europa har under de senaste årtiondena blivit bättre. Kopplingen mellan ökad tillväxt och ökade mängder luftföroreningar har brutits och utan de internationella arbetet inom luftvårdskonventionen hade betydligt större landområden hotats av försurningen, än vad vi kan se idag.

Ändå är luftföroreningarna den starkast bidragande orsaken till att människor dör i förtid, i Europa. Främsta orsaken till detta är halterna av fina partiklar och marknära ozon i luften. Även den biologiska mångfalden i våra ekosystem hotas fortfarande av kvävenedfall.

Läs mer om FN:s luftvårdskonvention och ladda ner rapporten från UNECE.

 

 

Tillståndet i skogsmiljön 2014-2015

Värmlands läns luftvårdsförbund finansierar mätningar av luftkvalitet, nedfall och markvatten i skogsmiljön i Värmlands län. Nu har den senaste rapporten med data fram till september 2015 publicerats och återfinns på sidan Årsrapporter. Rapporten visar att det skett en långsam återhämtning av försurningens verkningar i den södra delen av länet som påverkats kraftigast av surt nedfall. Rapporten visar dock att denna återhämtning har avstannat de senaste åren. Detta trots att halterna av svaveldioxid och kvävedioxid minskat i luften.

Ny rapport om luften, nedfallet och markvattnet i Värmland

Nu har årets rapport om luft, nedfall och markvattnet i Värmland färdigställts. Rapporten beskriver att trots kraftigt minskade nedfall så har återhämtningen av försurningen i markvattnet i länets skogar avstannat. Detta kan få konsekvenser för försurningen i länets sjöar och visar att det tar lång tid för ekosystemen att återhämta sig till fullo efter försurande nedfall.

> Tillståndet i skogsmiljön i Värmlands län

Årsmöte med föreläsningar om luftkvalitet och barnhälsa 28 april 2015

Värmlands läns Luftvårdsförbund inbjuder till årsmöte tisdagen den 28 april 2015.

Årsmötet äger rum på Arenan, Karlstads bibliotekshus.

Icke medlemmar i förbundet är välkomna att komma och lyssna på föreläsningarna från 13.40.

Program

13.00-13.30   Förbundsstämma
Se separat kallelse samt bifogade handlingar.

13.40-14.20   Per Erik Karlsson, IVL
Redovisning och utvärdering av mätningar av luftföroreningar och markvattnets kvalitet som har genomförts på uppdrag av Värmland läns Luftvårdsförbund under 2014.

Kaffe och kaka

14.40-15.10   Gertrud Gybrant, länsstyrelsen i Värmlands län
Redovisning av luftkvaliteten i de Värmländska tätorterna och då främst utifrån de mätningar som utförts av kommunerna i samverkan under 2012-2014. Vilka luftföroreningar kan finnas, är halterna höga och varifrån kommer luftföroreningarna?

15.10-15.50   Olena Gruzieva, IMM Institute of Environmental Medicine/Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet
Presentation av forskning kring luftföroreningars hälsoeffekter med fokus på barn. Om långtidseffekter av exponering för luftföroreningar från vägtrafiken och hur detta kan påverka utvecklingen av luftvägs- och allergiska sjukdomar hos barn.

 

Anmälan skickas senast den 21 april 2015 till:

Gertrud Gybrant, gertrud.gybrant@lansstyrelsen.se

Varmt välkomna!

Styrelsen för Värmlands läns Luftvårdsförbund

Naturvårdsverkets nyhetsbrev Nytt om luftkontroll nr 3 2013

Naturvårdsverkets senaste nyhetsbrev ”Nytt om luftkontroll” innehåller flera spännande nyheter inom luftvårdsområdet och miljökvalitetsnormerna för luft, se längst ner på den aktuella sidan. Bland annat har föreskrifterna för mätning av luftföroreningar ändrats och träder i kraft 1 januari 2014. En ny rapport om barns hälsa och luftföroreningar har också publicerats. Enligt den aktuella forskningen finns det betydande hälsovinster att göra om man minskar barns exponering, för de luftföroreningar som forskarna undersökt närmare.

Vad händer med luftkvaliteten om man förtätar i tätorterna?

Svenska Luftvårdsföreningens höstmöte den 28 oktober 2013 fokuserade på hur luftkvaliteten förändras när man förtätar i tätorterna. Frågor som togs upp var exempelvis hur man kan göra för att förhindra att luftkvaliteten försämras när man bygger tätare samt hur barn påverkas av ökade luftföroreningar. Presentationer från dagen återfinns på Svenska Luftvårdsföreningens webb.

Nytt avtal inom FN:s luftvårdskonvention

Efter tre års förhandlande har FN tagit fram ett nytt avtal för att få ner utsläppen av luftföroreningar globalt. Avtalet är framtaget inom FN:s luftvårdskonvention och träder i kraft när minst två tredjedelar av parterna har ratificerat ändringarna jämfört med det gamla avtalet från 1999. För Sveriges del innebär det krav på minskningar av flera olika luftutsläpp i förhållande till utsläppen 2005.

Läs mer på Naturvårdsverkets webb.

Slutkonferens Swedish Clean Air Research program (SCARP)

Forskningsprogrammet SCARP syftar till att lyfta fram forskningsresultat som visar på koppling mellan luftföroreningar och luftföroreningars effekter på människors hälsa och den yttre miljön. Nu finns presentationerna från programmets slutkonferens på SCARP:s webb.

Föreläsare från Naturvårdsverket, EU-kommissionen, IVL Svenska Miljöinstutet, forskare från Karolinska Institutet med flera bjöd på ett späckat program där luftkvalitetsfrågorna lyftes ur olika perspektiv. Gå gärna in på forskningsprogrammets webb och se hur de olika aktörerna ställer sig i luftkvalitetsfrågorna samt vad de senaste forskningsrönen säger om om exempelvis luftkvalitet och barns lunghälsa.

Ladda hem den sammanfattande rapporten om luftföroreningar och luftföroreningars effekter (PDF):