Markvatten

Markvattnet påverkas av de luftföroreningar som når marken via nederbörden. Framför allt påverkas markvattnet av försurande ämnen som kvävedioxid som omvandlas till salpetersyra eller salpetersyrlighet och svaveldioxid som omvandlas till svavelsyra. Hur surt det blir i marken beror också på markens buffertkapacitet. Markens surhetsgrad eller pH påverkas också av vilken typ av skog som växer på marken samt hur gammal skogen är.

Om markvattnet blir mycket surt påverkas inte bara skogen negativt utan även sjöar och vattendrag påverkas negativt. I Värmland kalkas därför många sjöar.

Värmlands läns luftvårdsförbund analyserar markvatten på alla tre provplatserna i Värmland. På samtliga provplatser är markvattnet försurat, men en svag tendens till återhämtning kan ses på provplatsen Södra Averstad. Återhämningen beror på att Värmland idag tar emot mindre mängd försurad nederbörd söder och västerifrån, jämfört med tidigare.

Vill du veta mer om var vi mäter, titta på sidan Våra mätningar.

Mätning markvatten
Mätning av markvatten, vatten sugs upp från rör i marken och skickas sedan på analys.